© Alle Rechte bei Gabriele Brunsch

WORT-ART-SPIELEREIEN
IN FORM DES HAIKU


feuilles de roses
parfums d'une couleur foncée
lumière sur le gouffr'...
Gabriele Brunsch

Rosepetals swimming
delicate scents - sweetest calm
light above abyss...
Gabriele Brunsch

Neun Rosenblätter
Duft von tiefem Dunkelrot
Licht überm Abgrund...
Gabriele Brunsch